Arhitektide Liit

© 2008—2019

Annelinna avalik ruum

annelinnaportaal.wordpress.com

Eestvedajad: Tõnis Arjus (protsessi algatus), Kaja Pae (kuraator, võistlustingimuste koostaja, entusiast), Tanel Rander (kuraator), Eesti Arhitektuurikeskus
Kaasnenud tegevused: visioonikonkurss, arutelud kohalikega, loengute ja vestlusõhtu, Arhitektuurikeskuse välkloeng, Annelinna teemaline näitus „A-linn“, Anne tn kergliiklustee projekt ja ehitus.
Periood: 2013 - ...

Aastal 2013 algas laiem koostöö platvorm eesmärgiga keskenduda Annelinna avalikule ruumile. Projekti peamiseks partneriks ja eestvedajaks sai Kaja Pae, kes algatuseks koostas ka ideekonkursi võistlustingimused.

Visioonikonkurss, 2013-2014

Konkursi teemaks oli Annelinna majadevahelise ruumi mõtestamine ja parandamine, pakkudes elanikele väli- ja vabaajategevusi. Konkurss keskendus peamiselt jalakäigu kaarele (Anne tänava pikendus) ja mikrorajoone läbivate jalakäigu kiirtele ning nende ümbrusele, kuid oma visiooni realiseerimiseks võis kasutada kõiki sobivaid Tartu linnale kuuluvaid krunte.
Võib öelda, et Annelinnas on seni realiseeritud kergliiklusega seonduv struktuur suures skaalas paigas ja toimiv, annelinlased on harjunud jalakäigu kiiri igapäevaselt kasutama ja toovad ühe Annelinnas elamise voorusena välja avalike funktsioonide (kool, lasteaed, perearst, kauplus) piisava läheduse jalgsi liikumisel. Samas on jalakäigualad suhteliselt halvas korras ega seondu vabaajaveetmise funktsioonidega.
Konkursi eesmärk oli parandada Annelinna kergliiklusalasid ja vaadelda nende haakumist üldisesse linna kergliiklusvõrgustikku. Eesmärgiks ei olnud üksnes kergliikluse võimaldamine; konkursitöölt eeldati ka realistlike ettepanekuid, kuidas luua kergliiklusaladel urbaanset kvaliteeti ja siduda need väli- ja vabaajategevusi võimaldava ruumiga.

Konkursijärgne tegevus, 2014-2016

Visioonikonkursi tulemuste najalt toimus mitmeid avatud arutelusid nii kohalike elanikega Annelinna raamatukogus kui ka laiema publikuga Tartu Ülikooli kirikus. Lisaks toimus Tartus Arhitektuurikeskusega koostöös järjekordne üritus sarjast Välkloeng vabaplaneeringu aladega seonduvatel teemadel. Täiendavalt korraldati Annelinna teemaline interdistsiplinaarne ja mitmeid kunstnikke kaasav näitus kuraatorite Kaja Pae ja Tanel Rander eestvedamisel. Koostamisel on ülevaatlik raamat mitmeaastase protsessi kestel tekkinud mõtetest ja ettepanekutest ning ära tehtud ettevõtmistest.

Annelinna kergliiklustee projekt ja ehitus, 2016-2017

Seoses ulatuslike kavatsustega parandada ja rajada kilomeetrite viisi üle linna kergliiklusteid, määrasime üheks rekonstrueeritavaks osaks võrgustikust Annelinna läbiva tee. Projektalaks sai Anne tänav ning kergliiklustee osad, mis ühendavad Annelinna Turu sillaga ja läbi selle aitab oluliselt lihtsamini jõuda kesklinna.

Tänava disaini autorite Terje Ong ja Robert Kähr (Tajuruum OÜ) töö tugines oma lahendustes osaliselt läbiviidud visioonivõistluse ideedele, eelkõige Häli-Ann Toomsi ja Kaisa Lillemetsa tööle nimega Värske õhk. Projekti kohane lahendus ehitati valmis aastal 2017 ja on saanud oluliselt kajastatud ka üleriigiliselt. Tekkinud tervik on just see, mida oodati juba visioonivõistluse korraldamisel. Paranenud on Annelinna sisemine jalakäijate ruum, lisandunud on täiendavaid väärtusi erinevate väiksemate ja suuremate tegevuskohtade kaudu ning tagatud on lihtsasti loetav ja kasutatav ühendus kesklinnaga.